Certyfikaty

Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w działalności Przedsiębiorstwa jest dostarczanie naszym Klientom, wyrobów i usług spełniających w satysfakcjonujący sposób ich wymagania.

W swoim zakresie działalności, Przedsiębiorstwo Majnusz dąży do wzrostu sprzedaży i zwiększenia konkurencyjności wyrobów/usług spełniających wymagania i oczekiwania rynku.

Przedstawioną powyżej Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością realizujemy poprzez:

 1. stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych klientów;
 2. zapewnienie serwisu oraz utrzymanie kontaktu z Klientem po zakończeniu dostawy lub usług zagwarantowanych w umowie;
 3. opracowywanie planów poprawy jakości świadczonych wyrobów/usług z równoczesnym zabezpieczeniem środków na ich realizację, pozyskanie opinii solidnego partnera, współodpowiedzialnego za rozwój i przyszłość swoich klientów;
 4. zwiększenie zadowolenia i lojalności pracowników;
 5. kształtowanie świadomości jakościowej załogi i postaw bezpiecznego postępowania tworząc techniczne, ekonomiczne i organizacyjne warunki pracy oraz realizując zasadę ciągłego 
i systematycznego doskonalenia zawodowego;
 6. zatrudnianie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia;
 7. stała troska o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne;
 8. redukcja kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności przedsiębiorstwa w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy;
 9. unowocześnienie technologii i stosowanie sprzętu technicznego, w oparciu o rozwój nauki 
 i techniki;
 10. angażowanie do współpracy tylko sprawdzonych Dostawców gwarantujących spełnienie oczekiwań w zakresie jakości dostarczanych wyrobów i usług;
 11. konsekwentne realizowanie zasady ciągłego doskonalenia funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, jakości wyrobów i usług, a także jakości zarządzania Przedsiębiorstwem.
 12. ciągłą oceny przyjętej Polityki, która tworzy ramy do ustanowienia celów ZSJ;
 13. ciągłego doskonalenia ZSJ, uwzględniając wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN 1090-1,
PN-EN 1090-2, PN-EN 1090-3 i PN-EN ISO 3834-2;
 14. spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących Przedsiębiorstwa.

Polityka ZSJ jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji oraz wspiera strategiczny kierunek rozwoju Przedsiębiorstwa.

Właściciel deklaruje, że przyjęta Polityka ZSJ Przedsiębiorstwa Majnusz jest uzgodniona, zakomunikowana, zrozumiała i stosowana, stale dostępna dla stron zainteresowanych oraz realizowana i poddawana systematycznym przeglądom.

Jesteśmy stabilną firmą, o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku. Na tle konkurencji wyróżnia nas rzetelność, szeroki wachlarz oferowanych wyrobów wysokiej jakości i w dobrej cenie.